Analysera vatten

Vattenanalys är sättet att fastställa ett brunnsvattens kvalitativa egenskaper. Då vatten är ett livsmedel i alla hushåll, är det av stor vikt att kvaliten på vattnet är bra. Vattnet Du får ur en brunn är ett råvatten, som även efter en tids förbrukning (vid nyborrad brunn) kan ha defekter som behöver behandlas.


Olika typer av analys

1. Fysikalisk-kemisk analys

Vattnets kemiska kvalitet förändras tiden efter en borrning, varför en undersökning inte bör göras förrän efter några månaders regelbunden användning av vattnet. I Avanti-borrarens åtagande vid borrning av brunn ingår en fysikalisk-kemisk analys. Den utförs på av Livsmedelsverket anvisat laboratorium. Eventuella defekter kan nästan alltid åtgärdas med filterutrustning.

2. Mikrobiologisk analys

Ytvatten löper stor risk att förorenas av mikroorganismer från den bakterieflora som livet i naturen och främst människor, ger upphov till. Olika typer av bakterier från avlopps- eller gödselföroreningar är exempel på detta. Den mikrobiologiska ("bakteriologiska") analysen är inriktad på att fastställa förekomsten av mikroorganismer. Mikrobiologiska analyser utförs på av Livsmedelsverket anvisat laboratorium. Den borrade brunnen är placerad med hänsyn till föroreningsrisker och avtätad mot ytvatteninträngning. Den hämtar sitt vatten från markens grundvattenmagasin, varför risk för denna typ av förorening normalt inte föreligger.

3. Radonanalys

Radon är en radioaktiv gas som bildas i berggrunden och mark när radioaktiva ämnen sönderfaller. Vi kan inte uppfatta gasen men den kan spåras med hjälp av olika instrument. När radon sönderfaller avgesradioaktiv strålning. Modern forskning har visat att hälsorisken med att dricka radonhaltigt vatten är betydligt större än vad man tidigare ansett. Enda sättet att bestämma radonhalten i vatten är att utföra en radonanalys. Våra analyser görs på av Strålskyddsinstitutet (SSI) anvisat laboratorium. Radonhaltigt vatten kan åtgärdas med radonavskiljare.

analys

Vattenfilter

I vårt sortiment finns bland annat:
- Avhärdningsfilter
- Järn/manganfilter
- Avsyrningsfilter
- Kombinationsfilter
- Omvänd osmos
- Radonavskiljare
Många fungerar helt utan elektricitet.
 

Vi på Rubenssons Brunnsborrning AB kan, med hjälp av ett flertal tillverkare och importörer, erbjuda installation och service av vattenreningsutrustning.

Om just ditt vatten skulle ha några defekter, föreslår vi lämpliga åtgärder.
vattenfilter

Vilket filter för vilket problem

Här är några av de vanligaste problemen som går att avhjälpa med ett filter:

Har du problem med brun beläggning, missfärgning av tvätt m.m?

För hög nivå av järn i vattnet, avhjälps med ett - Järn/manganfilter.

Problem med svart beläggning i dusch och i toalett m.m?

För hög nivå av mangan i vattnet, avhjälps med ett - Järn/manganfilter.

Vattnet är brunt men det blir ingen beläggning

Detta är ett tecken på humus i vattnet, avhjälps med ett - humusfilter.

Vita avlagringar i dusch, handfat och på disk?

För hög halt av kalt i vattnet, avhjälps med en - avhärdare.

Blir håret missfärgat åt det gröna hållet? Gröna beläggningar?

Förmodligen för lågt pH i vattnet, avhjälps med ett - avsyrningsfilter.

Detta var några av de mest vanliga problemen med vatten och de vanligaste lösningarna på dessa problem. Vi på Rubenssons Brunnsborrning erbjuder vattenanalys och med ett enkelt vattenprov kan man få "svart på vitt" på vad vattnet innehåller.
filtertjej