Eget vatten

En komplett vattenanläggning till Din fastighet är en viktig investering varför det är viktigt att allt fungerar i upphandling och utförande. Installationen innefattar i många fall borrarbete, VVS-arbete och el-arbete.Istället för att Du skall jaga efter vvs installatörer och elektriker så levererar vi hela paketet, vilket innebär ytterligare trygghet för Dig.


Eget vatten smakar bäst

vattenbrunn

Förr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständig och mindre känslig för miljöpåverkan.

Det är viktigt att se till att yttre föroreningar ej kan nå brunnen, kontrollera locket på brunnen.

Grävda brunnar tar vatten från ytliga grundvattenmagasin, så de är mer utsatta för yttre påverkan. Till exempel nybyggnationer med närliggande avlopp. Det är därför vanligt att man ersätter en grävd brunn för att vattenkvaliteten försämrats eller för att brunnen sinat.

Det är inte alla villaägare som har tillgång till kommunalt dricksvatten, i glesbygden är det snarare regel än undantag att man hämtar vattnet ur egen brunn.

Det kommunala dricksvattnet omfattas av regler med stränga krav. Motsvarande regler finns inte när det gäller egen vattenbrunn. Ansvaret ligger på ägaren själv att utföra kontroll av vattnet och ansvarar för eventuella åtgärder.

Vi genomför alltid vattenprov på brunnarna vi borrar.


Att borra en vattenbrunn

Vi använder oss av våran "Rigg" en stor slagborr maskin kan man säga. Den drivs dock inte med el utan med tryckluft från en kompressor, som i sin tur drivs av ett dieselverk. Tryckluften från kompressorn gör att borrhammaren slår täta slag på borrkronan, som samtidigt roterar. Borrkronans stift i hårdmetall krossar berg, sten och grus till fina små partiklar, så kallat borrkax. Borrkaxet trycks upp medhjälp av trycket från kompressorn, sedan tranposrteras det i kraftiga slangar för att till sist samlas upp i en container.

Efter hand som borrkronan arbetar sig ned i marken, tillförs borrstänger som är 3 meter långa. Borrstängerna är ihåliga för att leda tryckluften från kompressorn ner till borrhammaren. Den första delen av ett borrhål sker genom jordlager med hjälp av ringborr, detta är för att man vill få med foderrören ner till det fasta berget. När man nått det fasta berget så borrar man fast foderrören i berget och sedan plockas alla borrstänger och borrhammare upp igen.

Nu gjuter man fast foderrören i berget för att säkerställa ett tätt borrhål. När gjutningen är färdig så går man ner med ett annat borr, ett borr som är enbart för berget då man ej fortsätter med foder rör. Allt eftersom man borrar sig ner så tillför man de 3 meter långa borrstängerna till önskat djup är uppnått.

När borrningen är färdig så sköljer man rent borrhålet för att avlägsna stenar och andra vassa delar, detta gör man för att undvika skador på slang/vattenpump som skall sänkas ner i borrhålet.

Efter sköljningen så plockas alla borrstänger och borrhammaren upp och borrarna sätter ett plastlock på foderröret, detta gör man för att förhindra nedskräpning av borrhålet. Borrarna packar ihop sina maskiner och beger sig till nästa borrplats.

borrigg

Ingrävning av vatten

Det räcker ju inte med att borra en brunn för att få vatten, vattnet i borrhålet måste ju pumpas upp och in i huset. Det är i detta skede som ingrävningen blir aktuellt. Vår montör gräver med hjälp av en mini-grävare ett dike mellan huset och borrhålet, diket görs ca 120cm djupt. Om det är långt mellan huset och borrhålet, eller om terängen är besvärlig, så hyrs oftast en lokal grävare in för att säkerställa en smidig ingrävning. I regel rör det sig om en större grävmaskin då, +3 ton.

I foderröret borrar montören ett hål som är ca 50mm i diameter. Där i monteras en delbar adapter, i delen som sitter fast i foderröret monteras slangen som leder in till huset. Montören lägger ner en 32 slang från brunnen till huset tillsamans med en markkabel. Slangen monteras i adaptern och kabeln dras upp till toppen av foderröret. Sedan sänks vattenpumpen ner i brunnen, montören har redan kopplat ihop pumpen med en slang och en kabel. När pumpen är på önskat djup monteras den andra delen av adaptern på slangen som vattenpumpen hänger i, sedan för den delen ihop med adapter delen som sitter monterad i foderröret. Nu kopplas kabeln från vattenpumpen ihop med kabeln som leder till huset, detta gör i ett tätt lock som monteras uppe på foderröret.

För att få in slang och kabel till huset gör montören hål för detta, oftast genom golvet där hydrofor/hydropress skall stå. Kabeln kopplas in av elektriker till motorskydd och tryckströmbrytare. Slangen kopplas in till hydroforen/hydropressen och montören funktionstestar anläggningen.

vatteninstallation

Vattenförbrukning I Sverige

På jorden finns det cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten men av dessa är det bara 3% som är sötvatten.

Av de tre procenten är det en tredjedel som är grundvatten, vatten som bildas genom att vattnet rinner ner genom jordlagren.

I Sverige har vi gott om vatten och hushållen står för cirka 60% av förbrukningen. I genomsnitt förbrukar vi 160 liter vatten per person och dygn.

  • 60 liter för personlig hygien.
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk.
  • 20 liter för tvätt.
  • 10 liter för mat och dryck.
  • 10 liter övrigt.